måndag 6 april 2020

Lika värde


”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling.”
(
Lpfö 18)

Lika värde

Vi läser en av kompisböckerna, ”Lika värde”, som en del av vårt projektarbete på Mellanhedens förskola. Boken handlar om hur vi alla ser olika ut, att vi alla har olika egenskaper och att vi alla är lika värda!
 -”Ungefär som pusselbitar, funderar kanin i boken. Vi är alla olika, precis som pusselbitar, och tillsammans bildar vi en stor enhet, likt ett stort pussel. Efter att vi har läst boken säger ett barn: ”Vi ser olika ut” och tittar på ett annat barn varit med och läst. ”Just det” säger pedagogen. ”Ni ser olika ut, precis som djuren i boken, och ni är lika värda!” Samtalet fortskrider med att vi drar likheter till sagan om att vi alla är som olika pusselbitar. Att alla barnen på Mellanhedens förskola är varsin pusselbit och alla bitar är lika viktiga i att bilda en större gemenskap, för att hela pusslet ska kunna bli komplett, behövs alla pusselbitar. Varje barn behövs för att bidra med sin unika egenskap. Alla våras olikheter är en tillgång och vi vill främja ett klimat på förskolan där allas idéer och tankar får ta plats.
-”Jag har brunt hår” säger ett barn.  Ett av barnen skriver sitt namn vid dennes teckning. –”Jag kan inte skriva mitt namn” säger ett av barnen. –”Jag kan!” säger ett barn som befinner sig i närheten och hör samtalet. Barnet som uppmärksammat oss på att hen kan skriva namnet, plockar med sig papper, penna och springer iväg. Snart återkommer barnet med ett namn nedskrivet på en papperslapp. –”Här är ditt namn” och visar barnet, vars namn står skrivet på lappen. Barnet lyser upp och får ett stort leende på sina läppar.
Dessa solidariska handlingar, som till synes små, gör så oerhört mycket med barnen. Barnen är med och bidrar med sin kunskap och hjälpsamhet. Barn lär utav varandra i ett kooperativ lärande, i ett interagerande med varandra och ett våra miljöer runtom oss. Där vi delar med av utav våra kunskaper och ser våra olika förmåga som en av alla våra gemensamma styrkor. Barnen lärprocesser sammanvävs genom att vi lär av varandra och vi lär av att vara aktiva agenter i ens kunskapssökande.