Föräldrasamverkan

Minnesanteckningar föräldrarådMötesdatum       
171018
Gyllebo Förskola avd Elefanten
Kl 17,30
Lars, Christoffer, Per-Ola, Maja, Carina, Johanna och Anette
Anmält förhinder
 


Vid protokollet
Anette Åkesson
 • Organisationen. De olika uppdragen
  Lars gick igenom organisationen. Malmö stad har gjort uppdragsbeskrivningar för förskolechef, biträdande förskolechef och förste förskollärare, vill ni ta del av dessa kontakta Anette så tar vi fram det till er.
                            
  Man kan likna organisationen vid en trekant, där förskolechefen har det övergripande ansvaret och försteförskolläraren har det statliga uppdraget, läroplanen och biträdande förskolechef har det kommunala uppdraget samt medarbetaransvar. Lars informerade om att vårt område I2 består av 5 förskolor och 3 biträdande förskolechefer och 3 försteförskollärare och att vi har ett gemensamt ledningsansvar för dessa förskolor.
   
  Har ni pedagogiska frågor som gäller verksamheten, vänd er i första hand till personalen och sedan till vår försteförskollärare Johanna. När det gäller övriga verksamhetsnära frågor är det biträdande förskolechef Anette Åkesson ni ska kontakta. Lars berättade att han inte har detaljkännedom utan har det övergripande, paraplyperspektivet.
   
  När det uppstår olyckshändelser att barn slår sig osv gör vi incidentrapporter för att säkra upp vår verksamhet och för att för att förhindra olyckor. Om ni skulle upptäcka något ni inte tycker är okej eller blir bemötta på ett tråkigt sätt, vill vi att ni kontaktar oss så att vi kan reda ut det.
   
 • Biltrafik
  Tyvärr är det fortfarande föräldrar som kör in ända fram till Pingvinen och Delfinens dörr och lämnar barn, medan bilen står på tomgång. Grinden i staketet från Gyllebogården har tagits bort. Fastighetsägaren har uppgett att de vill inte ha trafik som ska till förskolan på deras mark.Vi har inte varit så aktiva i den frågan då vi inte äger den. Johanna som är med i trafikgruppen berättade att de ska ha ett möte med den nye lokalsamordnaren från grundskolan Jörgen och de försök till att få stolpar som taxibilarna kan köra över.
   
 • Dörren på Lejonet
  Vi har fått besked om att dörren på Lejonet kommer att bytas ut under v 42.
  Upprinnelsen till det hela med dörren var att efter en brandsyn så var våra ytterdörrar inte godkända med dubbelhandtag. Nu ska man kunna öppna dörren med en hand. Efter att dessa justeringar gjordes har dörren krånglat under en lägre tid.
   
 • Personal
  Vår personalsituation är inte unik, tyvärr brottas hela Malmö och kringliggande kommuner med brist på förskollärare. Tyvärr utbildas det för få. När det gäller Gyllebo och Mellanheden saknar vi en förskollärare på Pingvinen. L övrigt är de flesta utbildade barnskötare, vi har 3 som saknar formell kompetens. Vi intern utbildar vår egen personal. Den personalen vi har just nu gör ett bra jobb.
   
 • Samverkan förskola – skola
  Nu finns det riktlinjer på hur detta ska gå till from hösten 2017. Lars kommer att träffa rektorn på Mellanhedsskolan som är vår vänskola och gör upp riktlinjer för träffar som kommer ske under våren. Då Mellanheden är vår vänskola har vi inte möjlighet att besöka de andra skolorna i området med de blivande förskoleklassbarnen. Men vi ser positivit på att vi fått en vänskola för att på så sätt göra barnen bekanta med skolmiljön och bli trygg med den.
   
 • Bloggar
  Innan sommaren fick vi till oss att vi inte längre fick ha öppna bloggar utan vi måste ha slutna med inloggning. Vi har delat ut samtyckesblanketter till bloggen och är det någon som fortfarande saknar inloggning, ber vi er ta kontakt med personalen på respektive avdelning eller vår förste förskollärare Johanna så kan hon hjälpa er så ni får tillgång till bloggen.
   
 • Övriga frågor


 1. Lössen på Mellanheden är svåra att bli av med. Det har kommit önskemål om en luskammardag. Vi kom överens om att v 43 har vi luskammardagar på både Gyllebo och Mellanheden.
 2. Utemiljön på Mellanheden är under all kritik. Där kan vi inget annat göra än att stämman in. Tyvärr kommer det inte hända så mycket med den lilla gården. Gyllebo förskola är med i ett projekt som heter Gröna förskolegårdar och kommer att rustas upp under 2018.
 3. Önskemål om foto på personal som arbetar här så att de vet att de hör hemma här. Föräldrarna vill kunna lämna över information till samtlig personal tex vid hämtning.
 4. Barnvagnar utanför entré till Pingvin och Delfin är en säkerhetsrisk, de får absolut inte parkeras där då det är en utrymningsväg. Vagnarna får parkeras mot Glimmingehus vid den svarta grinden.
 5. Halloween bestämmer avdelningarna själva om de vill fira. Det har inkommit frågor om ni föräldrar får bidra till festen. På grund av allergier kan vi inte ta emot detta.
 6. Organisation för de 4 åringar som går på 1-4 årsavdelningarna. Vi anpassar vår verksamhet efter barnen, vi organiserar oss för att tillgodose deras behov. Vi håller hela tiden på med planering utifrån hur vi kan organisera oss utifrån det bästa för barnen. Tyvärr är det ju inte alltid så att det som vi anser är bäst för barnen inte alltid upplevs som det bästa för er föräldrar. Johanna lyfte frågan utifrån att det är många små barn som behöver mycket tillsyn och undrade hur vi tillgodoser de större barnen.
 7. Lucia kommer att firas med att de större barnen på Mellanheden lussar för de mindre barnen på Gyllebo under förmiddagen. På eftermiddagen kommer ni föräldrar bjudas in till ett Luciadropin, där barnen kommer att sjunga. Vi återkommer med mer exakta tider.
 8. Maillista får vi tyvärr inte ombesörja, vi kan bistå med att sätta upp ett ark på ytterdörr eller anslagstavla där de som vill lämna epost kan göra detta. Detta kommer sig av förskolans starka sekretess då vi inte får röja personuppgifter eller lämna ut information om barnen.