måndag 17 december 2018

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Förskolans plan finns nu i trappuppgången


Mål 1 under utvecklingsområde Alla barns rätt till stödPlanen mot diskriminering och kränkande behandling är väl känd av alla i personalen. Arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling genomsyrar verksamheten. Vi har ett särskilt fokus på det förebyggande arbetet genom att vara normkreativa (synliggöra, kritisera och förändra normer) i vårt bemötande mot barn och vuxna. (Kvalitetsplanen 2018/2019)

Beskriv planerade insatser.

- Personal, barn och vårdnadshavare är med i framtagandet av en uppdaterad plan mot diskriminering och kränkande behandling. Under läsårets genomför vi uppföljningar kring arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

- Under våra forumgrupper, vu-kvällar och verksamhetsutvecklingsdagar arbetar vi med att diskutera och problematisera begreppet normkreativitet. Vi använder oss av boken Normkreativitet i förskolan för att skapa en gemensam förståelse för arbetet med normkreativitet. Genom att utgå från gemensam litteratur kopplad till forskning arbetar vi fram en utbildning baserad på en vetenskaplig grund.

- Personalen arbetar aktivt med att lyfta likheter, olikheter och mångfald i barngrupperna på olika sätt. Vi gör detta exempelvis genom att läsa böcker som tar upp olikheter och likheter och genom att föra samtal med barnen där vi lyfter deras funderingar och ger utrymme för barnens resonemang. Vi använder litteraturen så att varje barn har möjlighet att känna igen sig själv eller att identifiera sig själv med de olika karaktärerna i böckerna. Böckerna används också för att visa andra sätt att vara än normen.

Beskriv på vilket sätt de planerade insatserna förväntas bidra till bättre förutsättningar för barnens utveckling och lärande (vilka effekter ser vi hos personalen, i barngruppen, i miljöerna?).

- All personal är väl förtrogna med planen mot diskriminering och kränkande behandling vilket leder till att personalen i högre grad kan förebygga situationer då kränkningar skulle kunna uppstå och därmed skapa bättre förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Det finns en dokumentation i slingan som visar hur vi arbetat med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

- Personalen har ett kritiskt (reflekterande) tänkande kring sitt eget och andras förhållningssätt i mötet med barn och vuxna på förskolan.


- Barnens resonemang och funderingar kring likheter/olikheter och mångfald är synliga i den dagliga verksamheten genom dokumentationer av olika slag.

måndag 10 december 2018

tisdag 4 december 2018

Vi letade efter vintertäcken

Barnen bloggade!

Skylten sitter på Slottstadens skola

Idag is.

Tycker ni den är fin??

Det är ovanligt med knoppar på vintern 

Dörren är fin

Någon har klottrat på dörren 

Man får inte kasta skräp på marken. 

Då kan fåglarna få i sig det, och det är inte bra.

Dom kan bli sjuka och få ont i magen.

Himlen är fin och solen skiner. 

Det var kallt i vinden

Trädet har tappat löven för att det snart är vinter.

När trädet har löv då dricker det vatten. Om det fryser ute så blir det is och expandera i ådrorna. Trädet spricker. 


måndag 3 december 2018

Adventskalender 2018

Barnen bloggade 

Måndag. Vi tittade på teckenbild. Snö, julblomma och 1 advent. Barnen öppnade små lådor där det stod något fint. 

Vi tände 1 adventsljus och tittade hur många dagar det är fram till julé

Jag drog namnen