måndag 27 maj 2019

Verksamhetsutvecklingsdagar i vårt förskoleområde

Förskolan i Malmö ska vara likvärdig, av god kvalitet och uppnå uppsatta mål. Därför avsätts tid för dokumentation, analys, kompetensutveckling och reflektion. Detta omfattar fyra dagar varje läsår.

Vårens första vu-dag, i februari, ägnade vi åt att fördjupa oss i områdets gemensamma utvecklingsområde Barns delaktighet och inflytande. Kristina Westlund föreläste för oss kring de olika begreppen delaktighet, inflytande, reelt inflytande och demokrati. Föreläsningen hade vi sedan med oss när vi arbetade med olika rutinsituationer och hur vi kan öka barns inflytande i dessa.

På vårens andra vu-dag, nu i maj, arbetade alla förskolor med visuellt stöd under förmiddagen medan innehållet på eftermiddagen var olika.

Daniel och Johanna, områdets förste förskollärare, började dagen med en föreläsning kring visuellt stöd, vad det är och hur detta kan ge alla barn i grupperna bättre förutsättningar för utveckling och lärande. Arbetslagen jobbade sedan praktiskt ute på avdelningarna genom att analysera och anpassa sina miljöer utifrån det vi pratade om. Det arbetet handlade mycket om att minska det visuella bullret i miljön. Begreppet visuellt buller var nytt för många. Buller är något vi oftast kopplar samman med ljud och oljud, något som stör oss för att det är för mycket. Ett visuellt buller är när de visuella intrycken blir för många eller för röriga och stör oss. 


Här används bildstöd för att tydliggöra för barnen vad som ska hända under dagen.

På eftermiddagen samlades pedagogerna från Gyllebo, Mellanheden och Erikslust förskola för att prata normer och hur dessa påverkar oss alla. När vi jobbar normkreativitet handlar det om att:

  • få syn på olika osynliga regler och förväntningar som styr oss
  • med ett kreativt handlande göra normerna större och bredare så att alla får plats
  • vidga normerna som styr oss
  • ge alla barn en god självkänsla – med god självkänsla minskar behovet av att bygga snäva normer
  • förebygga diskriminering


I arbetet utgår vi bland annat från boken Normkreativitet i förskolan.