torsdag 3 oktober 2019

Workshop för personalen

Idag har all personal på Mellanheden och Gyllebo förskola haft forumgrupper. Syftet med forumgrupperna är att få ett kollegialt lärande mellan arbetslagen, arbetet kopplas här till något av våra tre utvecklingsområden. Idag har personalen i mindre grupp haft workshop med mig, Johanna förste förskollärare, och arbetet med appen PuppetPals. Arbetet har varit att praktiskt lära sig appen genom att spela in filmer. Och sedan reflektera kring hur appen kan användas språkutvecklande i den egna barngruppen. Filmer som gjordes idag ska såklart barnen få se. Nedan kan ni läsa ett utdrag ur vår kvalitetsrapport och området vi arbetat med idag.

Utvecklingsområde: Språkutveckling.
Mål 1:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa (Läroplan för förskolan, Lpfö 18, s. 14).

Beskriv planerade insatser:

1. Språkombuden tillsammans med förste förskollärare i område Innerstaden 2 ska ta fram en språkplan som ska vara gemensam för alla förskolor i området. Denna planeras vara klar för implementering i arbetslagen under vårterminen 2020.

2. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i sammanhang och för skilda syften. (Läroplan för förskolan, Lpfö 2016, s. 8).

Alla arbetslag ska ge barnen förutsättningar att möta berättelser, bilder och texter i olika former. Exempel på detta är flanosagor, skönlitteratur, faktaböcker, högläsning med projicering av bilder på väggen, flerspråkiga böcker, inlästa böcker, e-böcker, sagopåsar etcetera.