måndag 18 februari 2019

Vad gjorde vi på VU-dagen?

Den 11 januari var det VU-dag och förskolan var stängd medan vi ägnade oss åt utvecklingsarbete. Ett av våra utvecklingsområden är Barns delaktighet och inflytande och det har vi gemensamt i hela området Innerstaden 2 (Bellevue, Erikslust, Gyllebo, Mellanheden och Rönneholms förskola).
På förmiddagen samlades vi för en gemensam förmiddag där Kristina Westlund, lektor som forskat kring barns delaktighet och inflytande, föreläste för oss. Hon pratade bland annat om hur barns inflytande sett ut historiskt och hur det utvecklats mycket bara de senaste 15-20 åren. Barnkonventionen som blir lag 2020 kommer ytterligare att stärka barns rättigheter vilket vi tycker är fantastiskt. Vi satt också i grupper där personal från olika förskolor fick diskutera olika frågor som rör barns inflytande. På så sätt kan vi lära av varandra.
På eftermiddagen satt vi sedan på våra förskolor, avdelningsvis för att diskutera hur varje avdelning mer specifikt arbetar med barns inflytande och hur arbetslaget vill utveckla detta arbete för att barnens inflytande ska öka och bli mer tydligt för barnen. Vi reflekterade utifrån påståenden som: "Barn i alla åldrar har möjlighet att påverka utformningen av förskolans lärmiljöer." och "Barnen ges tillfällen att själva och tillsammans med andra barn och vuxna forma och uttrycka åsikter, komma med förslag och lösa problem." Viktiga frågor som påverkar barnens möjligheter varje dag.
En utvärdering som genomfördes på eftermiddagen visar att majoriteten av all personal upplevde att dem fått en större förståelse för innebörden av begreppen delaktighet och inflytande och att arbetslagen fått en större samsyn kring begreppen.